aboutus

เกี่ยวกับมูลนิธิครอบครัวข่าว

จากการที่ ครอบครัวข่าว ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่การเข้าไปรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ต้องการการสนับสนุนอย่างไร เพื่อสื่อข่าวออกมาให้ประชาชนผู้รับชมได้ทราบ ซึ่งคณะผู้บริหารได้มีการระดมความคิดในฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่งที่รับรู้รับเห็นถึงความเดือดร้อนนั้น ๆ และหากมองในความเป็นสื่อมวลชน ยังสามารถที่จะทำประโยชน์ให้แก่สังคมมากกว่าการรายงานข้อเท็จจริง แต่มากกว่านั้นสามารถที่จะเป็นสื่อกลาง ในการที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นในการลงพื้นที่ อยู่ในสถานการณ์ความเดือดร้อนนั้น ๆ หรือทำอย่างไรที่จะให้สังคมได้รับประโยชน์จากข่าวสาร เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตลอดจนเป็นแรงขับเคลื่อนชุมชน สังคม ประเทศให้พัฒนาไปได้อย่างเข้มแข็งและมีสันติสุขร่วมกันในสังคม มากกว่าความเป็นข่าว
แนวคิดดังกล่าวนี้ได้หล่อหลอมให้คนข่าว ทีมข่าว บุคลากรในองค์กรมีจิตอาสา มีความสุขในการขันอาสาเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมในทุกมิติอย่างเต็มความสามารถ ในที่สุด คณะผู้บริหารจึงมีมติร่วมกันในการสร้างครอบครัวข่าว ให้เป็นองค์กรคุณภาพ ในการที่จะส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสังคมอย่างแท้จริง โดยให้จัดตั้ง มูลนิธิครอบครัวข่าว (KROB KRUA KAO 3 FOUNDATION) หรือจะเรียกโดยย่อว่า ครอบครัวข่าว มีสำนักงานใหญ่ของมูลนิธิ ตั้งอยู่ เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิครอบครัวข่าว
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมของสถาบันพัฒนาสังคม
2. ให้การสนับสนุนองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสังคม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม
4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาสังคม
5. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลเพื่อการกุศลและองค์การสาธารณะประโยชน์เพื่อสาธารณะประโยชน์
6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด