board-head

คณะกรรมการ ประธานกรรมการ มูลนิธิครอบครัวข่าว3

ประธานกรรมการ
นายดำริห์ สุตเตมีย์
นายดำริห์ สุตเตมีย์
กรรมการ
นายสำราญ ฉัตรโท
นายสำราญ ฉัตรโท
นายปราโมทย์ วุฑฒิสาร
นายปราโมทย์ วุฑฒิสาร
นายวิบูลย์ ลีรัตนขจร
นายวิบูลย์ ลีรัตนขจร
กรรมการและเลขานุการ
นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย
นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย
กรรมการและเหรัญญิก
นางวารุณี เปรมรัตนวงศ์
นางสาววารุณี เปรมรัตนวงศ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสุภิดา ฉัตราภิรักษ์
นางสาวสุภิดา ฉัตราภิรักษ์