news-head
 

มูลนิธิครอบครัวข่าว มอบเงินปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ จังหวัดพิจิตร

มูลนิธิครอบครัวข่าว มอบเงินปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ จังหวัดพิจิตร
มูลนิธิครอบครัวข่าว
มูลนิธิครอบครัวข่าวได้มอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่ นให้กับโรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร จำนวนเงิน 44,870 บาท เนื่องจากในปี พ.ศ.2559 โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ประสบวาตภัย ทำให้อุปกรณ์เครื่องเล่น สนามเด็กเล่น ได้รับความเสียหายและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน จึงได้ประสานงานมาทางมูลนิธิครอบครัวข่าว ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในซ่อมแซมเครื่องเล่นและสนามเด็กเล่นภา ยในโรงเรียน เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ประสบการณ์ให้กับนักเรียนและ คนในชุมชน อันจะเป็นการกระตุ้นพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย ทั้งนี้ ยังได้รับความช่วยเหลือจากนักศึกษาชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร จากโครงการจิตอาสาพัฒนาสนามเด็กเล่น ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยซ่อมแซมเครื่องเล่น ทาสี และปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่นให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
มูลนิธิครอบครัวข่าวได้มอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่ นให้กับโรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร จำนวนเงิน 44,870 บาท เนื่องจากในปี พ.ศ.2559 โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ประสบวาตภัย ทำให้อุปกรณ์เครื่องเล่น สนามเด็กเล่น ได้รับความเสียหายและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน จึงได้ประสานงานมาทางมูลนิธิครอบครัวข่าว ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในซ่อมแซมเครื่องเล่นและสนามเด็กเล่นภา ยในโรงเรียน เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ประสบการณ์ให้กับนักเรียนและ คนในชุมชน อันจะเป็นการกระตุ้นพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย ทั้งนี้ ยังได้รับความช่วยเหลือจากนักศึกษาชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร จากโครงการจิตอาสาพัฒนาสนามเด็กเล่น ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยซ่อมแซมเครื่องเล่น ทาสี และปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่นให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
มูลนิธิครอบครัวข่าวได้มอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่ นให้กับโรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร จำนวนเงิน 44,870 บาท เนื่องจากในปี พ.ศ.2559 โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ประสบวาตภัย ทำให้อุปกรณ์เครื่องเล่น สนามเด็กเล่น ได้รับความเสียหายและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน จึงได้ประสานงานมาทางมูลนิธิครอบครัวข่าว ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในซ่อมแซมเครื่องเล่นและสนามเด็กเล่นภา ยในโรงเรียน เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ประสบการณ์ให้กับนักเรียนและ คนในชุมชน อันจะเป็นการกระตุ้นพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย ทั้งนี้ ยังได้รับความช่วยเหลือจากนักศึกษาชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร จากโครงการจิตอาสาพัฒนาสนามเด็กเล่น ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยซ่อมแซมเครื่องเล่น ทาสี และปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่นให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
news-update-head