news-head
 

มูลนิธิครอบครัวข่าว มอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ ให้แก่สภากาชาดไทย

มูลนิธิครอบครัวข่าว มอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ ให้แก่สภากาชาดไทย
มูลนิธิครอบครัวข่าว

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558  มูลนิธิครอบครัวข่าว  นำโดย คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 และผู้ดำเนินรายการรายการเรื่องเล่าเช้านี้ คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา และคุณพิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ ได้ร่วมส่งมอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ เพิ่มอีกจำนวน 1 คัน ซึ่งเป็นคันที่ 5 ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ให้กับสภากาชาดไทย

หลังจากวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ได้มอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ 4 คัน รถตู้เย็นขนส่งโลหิต 2 คัน รถตู้ขนอุปกรณ์ 2 คัน รถรับบริจาคหมู่โลหิตหายาก 2 คัน และรถตู้สำหรับเจ้าหน้าที่ 2 คัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร เจริญสุวัฑฒโน เพื่อใช้ในกิจการของสภากาชาดไทยไปแล้ว

        ทางมูลนิธิครอบครัวข่าว  และรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ได้จัดซื้อรถให้แก่สภากาชาดไปแล้วจำนวน 13 คัน สรุปยอดเงินบริจาคจำนวน 48,121,716.05 บาท  ทั้งนี้ยังได้มอบเงินบริจาคจากประชาชนผ่าน กองทุนเรื่องเล่าเช้านี้เพื่อการบริจาคโลหิต จำนวน 51,092 บาท ซึ่งเป็นเงินที่เหลือจากการจัดซื้อรถและอุปกรณ์ต่างๆมอบให้แก่สภากาดไทย เพื่อใช้ในกิจการและประโยชน์ของสภากาชาดไทยต่อไป

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 มูลนิธิครอบครัวข่าว นำโดย คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครอบครัวข่าว และผู้ดำเนินรายการรายการเรื่องเล่าเช้านี้ คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา และคุณพิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ ได้ร่วมส่งมอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ เพิ่มอีกจำนวน 1 คัน ซึ่งเป็นคันที่ 5 ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ให้กับสภากาชาดไทย หลังจากวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ได้มอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ 4 คัน รถตู้เย็นขนส่งโลหิต 2 คัน รถตู้ขนอุปกรณ์ 2 คัน รถรับบริจาคหมู่โลหิตหายาก 2 คัน และรถตู้สำหรับเจ้าหน้าที่ 2 คัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร เจริญสุวัฑฒโน เพื่อใช้ในกิจการของสภากาชาดไทยไปแล้ว ทางมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 และรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ได้จัดซื้อรถให้แก่สภากาชาดไปแล้วจำนวน 13 คัน สรุปยอดเงินบริจาคจำนวน 48,121,716.05 บาท ทั้งนี้ยังได้มอบเงินบริจาคจากประชาชนผ่าน “กองทุนเรื่องเล่าเช้านี้เพื่อการบริจาคโลหิต” จำนวน 51,092 บาท ซึ่งเป็นเงินที่เหลือจากการจัดซื้อรถและอุปกรณ์ต่างๆมอบให้แก่สภากาดไทย เพื่อใช้ในกิจการและประโยชน์ของสภากาชาดไทยต่อไป

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558  มูลนิธิครอบครัวข่าว  นำโดย คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 และผู้ดำเนินรายการรายการเรื่องเล่าเช้านี้ คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา และคุณพิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ ได้ร่วมส่งมอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ เพิ่มอีกจำนวน 1 คัน ซึ่งเป็นคันที่ 5 ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ให้กับสภากาชาดไทย

หลังจากวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ได้มอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ 4 คัน รถตู้เย็นขนส่งโลหิต 2 คัน รถตู้ขนอุปกรณ์ 2 คัน รถรับบริจาคหมู่โลหิตหายาก 2 คัน และรถตู้สำหรับเจ้าหน้าที่ 2 คัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร เจริญสุวัฑฒโน เพื่อใช้ในกิจการของสภากาชาดไทยไปแล้ว

        ทางมูลนิธิครอบครัวข่าว  และรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ได้จัดซื้อรถให้แก่สภากาชาดไปแล้วจำนวน 13 คัน สรุปยอดเงินบริจาคจำนวน 48,121,716.05 บาท  ทั้งนี้ยังได้มอบเงินบริจาคจากประชาชนผ่าน กองทุนเรื่องเล่าเช้านี้เพื่อการบริจาคโลหิต จำนวน 51,092 บาท ซึ่งเป็นเงินที่เหลือจากการจัดซื้อรถและอุปกรณ์ต่างๆมอบให้แก่สภากาดไทย เพื่อใช้ในกิจการและประโยชน์ของสภากาชาดไทยต่อไป

news-update-head