news-head
 

มูลนิธิครอบครัวข่าว ส่งมอบข้าวสารในโครงการคู่บุญข้าว Rice Buddy ให้แก่เด็กกำพร้า ผู้พิการและด้อยโอกาส

มูลนิธิครอบครัวข่าว ส่งมอบข้าวสารในโครงการคู่บุญข้าว Rice Buddy ให้แก่เด็กกำพร้า ผู้พิการและด้อยโอกาส
มูลนิธิครอบครัวข่าว

มูลนิธิครอบครัวข่าว 3  ส่งมอบข้าวสารในโครงการคู่บุญข้าว  (Rice Buddy)  ซึ่งเป็นโครงการที่ช่อง 3 ร่วมกับพันธมิตรจัดขึ้น  เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา ช่วยให้ชาวนาผลิตข้าวคุณภาพดีและช่วยให้ผู้บริโภคได้รับประทานข้าวอินทรีย์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมูลนิธิครอบครัวข่าว   ได้ร่วมสนับสนุนด้วยการเป็นสื่อกลาง ประสานงานการซื้อขายกับผู้บริโภคแทนชาวนาที่อาจอยู่ห่างไกลและไม่สะดวกสื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรง พร้อมทั้งยังเป็นสะพานบุญส่งความสุขต่อเนื่องโดยการระดมทุนซื้อข้าว บริจาคให้กับมูลนิธิเด็กกำพร้า ผู้พิการและด้อยโอกาสด้วย โดยมีคณะผู้บริหารมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 อาทิ คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ กรรมการและเลขานุการ,
คุณดวงรัตน์ มหาวนิช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เป็นตัวแทนในการส่งมอบ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ  อาคารมาลีนนท์  

                หลังจากที่มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ได้สนับสนุนโครงการคู่บุญข้าว  (Rice Buddy) ด้วยการเป็นสื่อกลาง ประสานงานการซื้อขายกับผู้บริโภคแทนชาวนา ที่อาจอยู่ห่างไกลและไม่สะดวกสื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรงได้ซื้อข้าวหอมมะลิอินทรีย์ หรือข้าวพันธุ์พื้นเมืองคุณภาพดีที่ได้มาตรฐานให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศได้เลือกซื้อในราคาที่ถูก โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อช่วยเหลือชาวนา และช่วยให้ผู้บริโภคได้รับประทานข้าวอินทรีย์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น มูลนิธิครอบครัวข่าว  ยังได้จัดซื้อข้าวสาร จำนวน 2,500 กิโลกรัม บริจาคให้แก่มูลนิธิเด็กกำพร้า
ผู้พิการและด้อยโอกาส ทั้ง 5 มูลนิธิ ได้แก่ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ พระประแดง
, บ้านเด็กพิการตาบอดและพิการซ้ำซ้อนรามอินทรา, มูลนิธิเด็กอ่อนสลัมฯ, บ้านนกขมิ้น และมูลนิธิธารนุเคราะห์ สถานพักฟื้นคนชราบางเขน ซึ่งมูลนิธิครอบครัวข่าว  ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ  นอกจากโครงการนี้จะได้ช่วยเหลือชาวนาแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือน้องๆเด็กกำพร้า ผู้พิการและด้อยโอกาสได้รับประทานข้าวที่มีประโยชน์อีกด้วย 

มูลนิธิครอบครัวข่าว ส่งมอบข้าวสารในโครงการคู่บุญข้าว (Rice Buddy) ซึ่งเป็นโครงการที่ช่อง 3 ร่วมกับพันธมิตรจัดขึ้น เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา ช่วยให้ชาวนาผลิตข้าวคุณภาพดีและช่วยให้ผู้บริโภคได้รับประทานข้าวอินทรีย์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมูลนิธิครอบครัวข่าว ได้ร่วมสนับสนุนด้วยการเป็นสื่อกลาง ประสานงานการซื้อขายกับผู้บริโภคแทนชาวนาที่อาจอยู่ห่างไกลและไม่สะดวกสื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรง พร้อมทั้งยังเป็นสะพานบุญส่งความสุขต่อเนื่องโดยการระดมทุนซื้อข้าว บริจาคให้กับมูลนิธิเด็กกำพร้า ผู้พิการและด้อยโอกาสด้วย โดยมีคณะผู้บริหารมูลนิธิครอบครัวข่าว อาทิ คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ กรรมการและเลขานุการ, คุณดวงรัตน์ มหาวนิช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เป็นตัวแทนในการส่งมอบ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคารมาลีนนท์ หลังจากที่มูลนิธิครอบครัวข่าว ได้สนับสนุนโครงการคู่บุญข้าว (Rice Buddy) ด้วยการเป็นสื่อกลาง ประสานงานการซื้อขายกับผู้บริโภคแทนชาวนา ที่อาจอยู่ห่างไกลและไม่สะดวกสื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรงได้ซื้อข้าวหอมมะลิอินทรีย์ หรือข้าวพันธุ์พื้นเมืองคุณภาพดีที่ได้มาตรฐานให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศได้เลือกซื้อในราคาที่ถูก โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อช่วยเหลือชาวนา และช่วยให้ผู้บริโภคได้รับประทานข้าวอินทรีย์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น มูลนิธิครอบครัวข่าว ยังได้จัดซื้อข้าวสาร จำนวน 2,500 กิโลกรัม บริจาคให้แก่มูลนิธิเด็กกำพร้า ผู้พิการและด้อยโอกาส ทั้ง 5 มูลนิธิ ได้แก่ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ พระประแดง, บ้านเด็กพิการตาบอดและพิการซ้ำซ้อนรามอินทรา, มูลนิธิเด็กอ่อนสลัมฯ, บ้านนกขมิ้น และมูลนิธิธารนุเคราะห์ สถานพักฟื้นคนชราบางเขน ซึ่งมูลนิธิครอบครัวข่าว ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ นอกจากโครงการนี้จะได้ช่วยเหลือชาวนาแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือน้องๆเด็กกำพร้า ผู้พิการและด้อยโอกาสได้รับประทานข้าวที่มีประโยชน์อีกด้วย

มูลนิธิครอบครัวข่าว 3  ส่งมอบข้าวสารในโครงการคู่บุญข้าว  (Rice Buddy)  ซึ่งเป็นโครงการที่ช่อง 3 ร่วมกับพันธมิตรจัดขึ้น  เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา ช่วยให้ชาวนาผลิตข้าวคุณภาพดีและช่วยให้ผู้บริโภคได้รับประทานข้าวอินทรีย์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมูลนิธิครอบครัวข่าว   ได้ร่วมสนับสนุนด้วยการเป็นสื่อกลาง ประสานงานการซื้อขายกับผู้บริโภคแทนชาวนาที่อาจอยู่ห่างไกลและไม่สะดวกสื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรง พร้อมทั้งยังเป็นสะพานบุญส่งความสุขต่อเนื่องโดยการระดมทุนซื้อข้าว บริจาคให้กับมูลนิธิเด็กกำพร้า ผู้พิการและด้อยโอกาสด้วย โดยมีคณะผู้บริหารมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 อาทิ คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ กรรมการและเลขานุการ,
คุณดวงรัตน์ มหาวนิช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เป็นตัวแทนในการส่งมอบ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ  อาคารมาลีนนท์  

                หลังจากที่มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ได้สนับสนุนโครงการคู่บุญข้าว  (Rice Buddy) ด้วยการเป็นสื่อกลาง ประสานงานการซื้อขายกับผู้บริโภคแทนชาวนา ที่อาจอยู่ห่างไกลและไม่สะดวกสื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรงได้ซื้อข้าวหอมมะลิอินทรีย์ หรือข้าวพันธุ์พื้นเมืองคุณภาพดีที่ได้มาตรฐานให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศได้เลือกซื้อในราคาที่ถูก โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อช่วยเหลือชาวนา และช่วยให้ผู้บริโภคได้รับประทานข้าวอินทรีย์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น มูลนิธิครอบครัวข่าว  ยังได้จัดซื้อข้าวสาร จำนวน 2,500 กิโลกรัม บริจาคให้แก่มูลนิธิเด็กกำพร้า
ผู้พิการและด้อยโอกาส ทั้ง 5 มูลนิธิ ได้แก่ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ พระประแดง
, บ้านเด็กพิการตาบอดและพิการซ้ำซ้อนรามอินทรา, มูลนิธิเด็กอ่อนสลัมฯ, บ้านนกขมิ้น และมูลนิธิธารนุเคราะห์ สถานพักฟื้นคนชราบางเขน ซึ่งมูลนิธิครอบครัวข่าว  ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ  นอกจากโครงการนี้จะได้ช่วยเหลือชาวนาแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือน้องๆเด็กกำพร้า ผู้พิการและด้อยโอกาสได้รับประทานข้าวที่มีประโยชน์อีกด้วย 

news-update-head