news-head
 

E-Book โครงการ "ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19"

E-Book โครงการ "ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19"
มูลนิธิครอบครัวข่าว
มูลนิธิครอบครัวข่าว เปิดรับเงินบริจาคจากประชาชน ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2563 ภายใต้โครงการ “ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับบริจาค ไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมูลนิธิครอบครัวข่าวได้รับเงินบริจาคจำนวนเงินทั้งสิ้น 42,438,485.98 บาท ผ่านบัญชี “มูลนิธิครอบครัวข่าว” ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารมาลีนนท์ ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 014-3-00459-6 ด้วยความไว้วางใจของประชาชนที่บริจาคเงินเข้าโครงการ “ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19” มูลนิธิครอบครัวข่าวจะมุ่งมั่นในการทำประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ และจะก้าวเดินต่อไปพร้อมกับสังคมไทยด้วยความยั่งยืน
มูลนิธิครอบครัวข่าว เปิดรับเงินบริจาคจากประชาชน ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2563 ภายใต้โครงการ “ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับบริจาค ไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมูลนิธิครอบครัวข่าวได้รับเงินบริจาคจำนวนเงินทั้งสิ้น 42,438,485.98 บาท ผ่านบัญชี “มูลนิธิครอบครัวข่าว” ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารมาลีนนท์ ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 014-3-00459-6 ด้วยความไว้วางใจของประชาชนที่บริจาคเงินเข้าโครงการ “ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19” มูลนิธิครอบครัวข่าวจะมุ่งมั่นในการทำประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ และจะก้าวเดินต่อไปพร้อมกับสังคมไทยด้วยความยั่งยืน
มูลนิธิครอบครัวข่าว เปิดรับเงินบริจาคจากประชาชน ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2563 ภายใต้โครงการ “ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับบริจาค ไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมูลนิธิครอบครัวข่าวได้รับเงินบริจาคจำนวนเงินทั้งสิ้น 42,438,485.98 บาท ผ่านบัญชี “มูลนิธิครอบครัวข่าว” ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารมาลีนนท์ ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 014-3-00459-6 ด้วยความไว้วางใจของประชาชนที่บริจาคเงินเข้าโครงการ “ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19” มูลนิธิครอบครัวข่าวจะมุ่งมั่นในการทำประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ และจะก้าวเดินต่อไปพร้อมกับสังคมไทยด้วยความยั่งยืน
news-update-head