news-head
 

มูลนิธิครอบครัวข่าว ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลในหลายพื้นที่

มูลนิธิครอบครัวข่าว ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลในหลายพื้นที่
มูลนิธิครอบครัวข่าว

    มูลนิธิครอบครัวข่าวได้เปิดรับบริจาคเงินจากประชาชนในโครงการ “ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19” ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ถึง 26 เมษายน 2563 โดยมียอดปิดรับบริจาคเป็นเงิน 42,438,485.98 บาท ซึ่งมูลนิธิครอบครัวข่าวได้นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งให้กับโรงพยาบาลในทุกภูมิภาค และถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ในช่วงที่ผ่านมามูลนิธิครอบครัวข่าวจึงเปิดรับบริจาคเงินจากประชาชนเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ยังขาดแคลน ดังนี้

    วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 2 เฟส จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 450,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 และผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

    วันที่ 25 กันยายน 2563 ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 5 เครื่อง มูลค่าทั้งสิ้น 3,750,000 บาท ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

    วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ส่งมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 4 เครื่อง มูลค่ารวม 1,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลราชบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นเนื่องจากดูแลผู้ป่วยรวมแล้วทั้งสิ้น 8 จังหวัด คือ ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

    วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ส่งมอบเครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดสอดแขน มุลค่า 65,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายที่รักดูแลผู้ป่วยโควิด-19 โดยเฉพาะ

    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ส่งมอบเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์รุ่นมาตรฐาน มูลค่า 550,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพราะเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับมอบหมายเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัด

    ทั้งนี้ ยังมีหลายโรงพยาบาลที่กำลังดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์โดยอยู่ในขั้นตอนของการนำอุปกรณ์เข้ามาภายในประเทศ มูลนิธิครอบครัวข่าวขอเป็นตัวแทนโรงพยาบาลทุกแห่ง ขอขอบคุณประชาชนไทยที่ให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์แก่สถานพยาบาล นับได้ว่าทุกท่านเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้

มูลนิธิครอบครัวข่าวได้เปิดรับบริจาคเงินจากประชาชนในโครงการ “ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19” ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ถึง 26 เมษายน 2563 โดยมียอดปิดรับบริจาคเป็นเงิน 42,438,485.98 บาท ซึ่งมูลนิธิครอบครัวข่าวได้นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งให้กับโรงพยาบาลในทุกภูมิภาค และถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ในช่วงที่ผ่านมามูลนิธิครอบครัวข่าวจึงเปิดรับบริจาคเงินจากประชาชนเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ยังขาดแคลน ดังนี้

    มูลนิธิครอบครัวข่าวได้เปิดรับบริจาคเงินจากประชาชนในโครงการ “ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19” ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ถึง 26 เมษายน 2563 โดยมียอดปิดรับบริจาคเป็นเงิน 42,438,485.98 บาท ซึ่งมูลนิธิครอบครัวข่าวได้นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งให้กับโรงพยาบาลในทุกภูมิภาค และถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ในช่วงที่ผ่านมามูลนิธิครอบครัวข่าวจึงเปิดรับบริจาคเงินจากประชาชนเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ยังขาดแคลน ดังนี้

    วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 2 เฟส จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 450,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 และผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

    วันที่ 25 กันยายน 2563 ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 5 เครื่อง มูลค่าทั้งสิ้น 3,750,000 บาท ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

    วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ส่งมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 4 เครื่อง มูลค่ารวม 1,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลราชบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นเนื่องจากดูแลผู้ป่วยรวมแล้วทั้งสิ้น 8 จังหวัด คือ ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

    วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ส่งมอบเครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดสอดแขน มุลค่า 65,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายที่รักดูแลผู้ป่วยโควิด-19 โดยเฉพาะ

    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ส่งมอบเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์รุ่นมาตรฐาน มูลค่า 550,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพราะเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับมอบหมายเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัด

    ทั้งนี้ ยังมีหลายโรงพยาบาลที่กำลังดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์โดยอยู่ในขั้นตอนของการนำอุปกรณ์เข้ามาภายในประเทศ มูลนิธิครอบครัวข่าวขอเป็นตัวแทนโรงพยาบาลทุกแห่ง ขอขอบคุณประชาชนไทยที่ให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์แก่สถานพยาบาล นับได้ว่าทุกท่านเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้

news-update-head