news-head
 

มูลนิธิครอบครัวข่าว มอบเงินบริจาคของประชาชน สนับสนุนการปรับปรุงระบบหมุนเวียนอากาศ คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19

มูลนิธิครอบครัวข่าว มอบเงินบริจาคของประชาชน สนับสนุนการปรับปรุงระบบหมุนเวียนอากาศ คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19
มูลนิธิครอบครัวข่าว

    เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 มูลนิธิครอบครัวข่าว โดย คุณดำริห์ สุตเตมีย์ ประธานกรรมการ คุณปราโมทย์ วุฑฒิสาร, คุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร กรรมการ และคุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย กรรมการและเลขานุการ มอบเงินจำนวน5,066,330 บาท ซึ่งเป็นบริจาคของประชาชนในโครงการ “ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19” ให้แก่ นายแพทย์มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงระบบหมุนเวียนอากาศของคลินิกทันตกรรมให้เกิดความปลอดภัยในการให้บริการรักษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

    จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่เกิดผลกระทบโดยตรงต่อการให้การรักษาทางทันตกรรม ซึ่งหัตถการส่วนใหญ่ก่อให้เกิดละอองฝอยที่ฟุ้งกระจาย ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อของโรคไวรัสโควิด-19 และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ได้ ประกอบกับทางคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในปัจจุบัน ยังไม่มีระบบหมุนเวียนอากาศที่เหมาะสมและปลอดภัยตามมาตรฐานของทันตแพทยสภา จึงจำเป็นต้องงดให้การรักษาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2563 โดยให้การรักษาได้เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น ทางโรงพยาบาลจึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงคลินิกทันตกรรมจากมูลนิธิครอบครัวข่าว เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยการปรับปรุงพื้นที่และระบบหมุนเวียนอากาศ เพื่อลดปริมาณและการแพร่กระจายเชื้อในคลินิกทันตกรรม ซึ่งจะทำให้คลินิก ทันตกรรมสามารถเปิดบริการได้ตามปกติ

เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 มูลนิธิครอบครัวข่าว โดย คุณดำริห์ สุตเตมีย์ ประธานกรรมการ คุณปราโมทย์ วุฑฒิสาร, คุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร กรรมการ และคุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย กรรมการและเลขานุการ มอบเงินจำนวน5,066,330 บาท ซึ่งเป็นบริจาคของประชาชนในโครงการ “ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19” ให้แก่ นายแพทย์มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงระบบหมุนเวียนอากาศของคลินิกทันตกรรมให้เกิดความปลอดภัยในการให้บริการรักษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

    เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 มูลนิธิครอบครัวข่าว โดย คุณดำริห์ สุตเตมีย์ ประธานกรรมการ คุณปราโมทย์ วุฑฒิสาร, คุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร กรรมการ และคุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย กรรมการและเลขานุการ มอบเงินจำนวน5,066,330 บาท ซึ่งเป็นบริจาคของประชาชนในโครงการ “ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19” ให้แก่ นายแพทย์มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงระบบหมุนเวียนอากาศของคลินิกทันตกรรมให้เกิดความปลอดภัยในการให้บริการรักษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

    จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่เกิดผลกระทบโดยตรงต่อการให้การรักษาทางทันตกรรม ซึ่งหัตถการส่วนใหญ่ก่อให้เกิดละอองฝอยที่ฟุ้งกระจาย ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อของโรคไวรัสโควิด-19 และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ได้ ประกอบกับทางคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในปัจจุบัน ยังไม่มีระบบหมุนเวียนอากาศที่เหมาะสมและปลอดภัยตามมาตรฐานของทันตแพทยสภา จึงจำเป็นต้องงดให้การรักษาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2563 โดยให้การรักษาได้เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น ทางโรงพยาบาลจึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงคลินิกทันตกรรมจากมูลนิธิครอบครัวข่าว เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยการปรับปรุงพื้นที่และระบบหมุนเวียนอากาศ เพื่อลดปริมาณและการแพร่กระจายเชื้อในคลินิกทันตกรรม ซึ่งจะทำให้คลินิก ทันตกรรมสามารถเปิดบริการได้ตามปกติ

news-update-head